Browser-ul dumneavoastră nu are activat suportul Javascript!
Pentru a putea completa acest chestionar este necesar să activați acest suport.
Programul Operaţional "Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013"
INOVAȚIE ÎN ADMINISTRAȚIE
Proiect cofinanțat din Fondul Social European
"Îmbunătăţirea capacităţii administraţiei publice de măsurare a performanţelor administrative - baze de date, metodologii, instrumente de modernizare şi standardizare a tehnicilor de raportare statistică şi de caracterizare a performanţelor administraţiei publice"
Cod SMIS: 26932
CHESTIONAR
de identificare a necesităţilor informaţionale ale autorităţilor publice locale pentru activitatea de colectare, furnizare, analiză şi raportare de statistici relevante
Stimată Doamnă, Stimate Domn,

Institutul Naţional de Statistică vă mulţumeşte pentru disponibilitatea dumneavoastră de a vă implica într un proiect important pentru administraţia publică din România.
Acest chestionar este destinat identificării nevoilor informaţionale ale administraţiei publice locale în domeniul celor mai relevanţi indicatori capabili să caracterizeze performanţa administraţiei publice locale în raport cu serviciile pe care le prestează comunităţii. în acest proces de consultare ne propunem să obţinem informaţii, pe de o parte, despre gradul de utilizare a indicatorilor produşi de statistica oficială din România şi, pe de altă parte, despre cei mai necesari şi relevanţi indicatori pentru autorităţile publice locale în procesul de fundamentare a deciziilor, strategiilor şi programelor de dezvoltare, precum şi în monitorizarea şi evaluarea rezultatelor, pentru a evalua decalajul dintre nevoia şi disponibilitatea indicatorilor statistici. în egală măsură, ne propunem să construim un sistem de indicatori de performanţă ai administraţiei publice locale prin care să beneficiaţi în timp real de cele mai recente statistici certificate de INS cu relevanţă pentru interesele comunităţilor locale şi ale reprezentanţilor acestora, pentru a vă putea aprecia propriile progrese şi evalua poziţia în raport cu alte autorităţi publice locale în domenii relevante din perspectiva atribuţiilor administraţiei publice locale. Evenimentul la care participaţi este organizat de Institutul Naţional de Statistică în cadrul proiectului "Îmbunătăţirea capacităţii administraţiei publice de măsurare a performanţelor administrative - baze de date, metodologii, instrumente de modernizare şi standardizare a tehnicilor de raportare statistică şi de caracterizare a performanţelor administraţiei publice - Cod SMIS 26932, implementat prin Programul Operaţional "Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013", în baza contractului de finanţare nr.326/15.05.2012, încheiat între Institutul Naţional de Statistică, în calitate de Beneficiar, şi Ministerul Administraţiei şi Internelor, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional "Dezvoltarea Capacitatii Administrative".
- 3.490 funcţionari publici din administraţia publică locală, care vor utiliza noile instrumente şi metodologii statistice, în vederea îmbunătăţirii calităţii şi frecvenţei raportării;
- 1.225 funcţionari publici de conducere din administraţia publică locală, care vor utiliza noile instrumente şi metodologii statistice, în vederea îmbunătăţirii calităţii şi frecvenţei raportării, a diseminării informaţiei statistice şi a caracterizării performanţelor administraţiei.
Indirect, prin activităţile sale, proiectul se adresează celor 3.545 instituţii publice din administraţia locală. Principalele rezultatele estimate ale proiectului se referă la crearea unui sistem informaţional naţional performant de indicatori statistici (inclusiv a unei baze de date) cu relevanţă pentru monitorizarea şi evaluarea performanţelor administraţiei publice locale, la publicarea a 5.000 de manuale privind utilizarea noilor instrumente şi metodologii statistice, în vederea îmbunătăţirii calităţii şi frecvenţei raportării, precum şi la instruirea a 5.000 de persoane, în scopul folosirii noilor instrumente şi metodologii statistice.
Pentru informaţii detaliate, accesaţi
http://www.insse.ro/cms/files/site_podca/index_podca.htm
Confidenţialitatea datelor individuale culese în scopuri statistice este protejată potrivit prevederilor Legii nr. 226/2009 privind organizarea şi funcţionarea statisticii oficiale în România, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare.
Programul Operaţional "Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013"
INOVAȚIE ÎN ADMINISTRAȚIE
DATE DE IDENTIFICARE

Vă rugăm să răspundeţi la următoarele întrebări, care ne vor ajuta să înţelegem mai bine nevoile dumneavoastră în materie de statistici oficiale.

1
Cât de frecvent utilizaţi în activitatea dumneavoastră, de regulă în decursul unui an, indicatorii statistici din domeniile enumerate mai jos?
marcaţi în coloana care corespunde răspunsului dumneavoastră
 DOMENII STATISTICE 1)
Cel puţin o dată
pe luna
Maxim de 6 ori
pe an
Mai puţin de 6 ori
pe an
Niciodată
1. Populaţie (indicatori demografici)
2. Forţa de muncă şi şomaj
3. Veniturile, cheltuielile şi consumul populaţiei
4. Sănătate
5. Educaţie
6. Conturi Naţionale (Produsul intern brut)
7. Preţuri de consum
8. Agricultură
9. Silvicultură
10. Mediul înconjurător
11. Industrie
12. Construcţii
13. Transport
14. Telecomunicaţii
15. Comerţ internaţional
16. Comerţ interior şi servicii de piaţă
17. Turism
18. Ştiinţă, tehnologie şi inovare
19. Societatea informaţională
20. Alte statistici (vă rugăm să specificaţi in casuta de mai jos)
1)Pentru informaţii asupra indicatorilor cuprinşi in aceste domenii statistice, consultaţi Programul Statistic Național Anual
2
Dacă la întrebarea 1 aţi marcat "Niciodată" la cel puţin unul dintre domeniile statistice indicate, care sunt motivele pentru care nu utilizaţi indicatorii statisticii oficiale în activitatea dumneavoastră?
marcaţi oricare din răspunsurile de mai jos
Nu am suficiente informaţii despre sursa publică unde să găsesc aceşti indicatori
Indicatorii de care am nevoie nu se regăsesc în publicaţiile sau site-ul Internet al Institutului Naţional de Statistică
Indicatorii statistici de care am nevoie nu sunt uşor accesibili
Indicatorii statistici de care am nevoie nu sunt produşi la timp (sunt daţi publicităţii prea târziu)
Nu am suficiente cunoştinţe despre modul în care pot fi utilizaţi aceşti indicatori
Nu am încredere în indicatorii statistici produşi de Institutul Naţional de Statistică
Alt motiv (vă rugăm specificaţi în căsuţa de mai jos):
Programul Operaţional "Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013"
INOVAȚIE ÎN ADMINISTRAȚIE
FURNIZĂRI DE DATE STATISTICE

3
Din cunoştinţele pe care le aveţi, instituţia dumneavoastră transmite date şi informaţii statistice solicitate de Direcţia Regională/Judeţeană de Statistică sau de INS?
DA   - Treceţi la întrebarea 4

NU   - Treceţi la întrebarea 7

4
Dacă aţi răspuns cu DA la întrebarea 3, vă rugăm să specificaţi frecvenţa de transmitere a datelor şi informaţiilor statistice:
FRECVENT      RAR      FOARTE RAR      NU ŞTIU     

5
Din informaţiile dumneavoastră, pe care dintre următoarele date statistice le raportaţi periodic la DRS/DJS:
marcaţi ORICARE din căsuţele de mai jos în cazul în care cunoaşteţi că instituţia dumneavoastră transmite informaţiile indicate la DRS/DJS.
 în situaţia în care nu aveţi cunoştinţă despre datele/ancheta indicată, bifaţi în coloana "Nu ştiu"
 DOMENIUL STATISTIC
DENUMIRE CERCETARE STATISTICĂ
Simbol
 Periodicitate
DA,
 transmitem datele
 Nu ştiu
 NU
STATISTICA SOCIALĂ
Mişcarea naturală a populaţiei
Natalitatea-Buletin statistic pentru născuţii vii
-
lunar
Mortalitatea-Buletinul statistic de deces
-
lunar
Mortinatalitatea-Buletinul statistic pentru nascutul mort
-
lunar
Nupţialitatea-Buletinul statistic de căsătorie
-
lunar
Divorţialitatea-Buletinul statistic pentru divorţ
-
lunar
Forţa de muncă/Salariaţi şi câştiguri salariale
Câştiguri salariale lunare
S1
lunar
Ancheta salariilor în luna octombrie
S2
anual
Costul forţei de muncă
S3
anual
Locurile de muncă vacante
LV
trimestrial-luna
de mijloc
STATISTICA ECONOMICĂ
Statistica agriculturii
Numărul poziţiilor înscrise în registrul agricol, utilaje, instalaţii pentru agricultură, mijloace de transport şi construcţii agricole existente în gospodăriile populaţiei/ exploataţiile agricole fără personalitate juridică şi unităţile cu personalitate juridică pe raza localităţii
R.AGR.
anual
Statistica mediului
Cheltuieli pentru protecţia mediului
AS-CPM-CAP
anual
Locuinţele conectate la sistemele de canalizare
AS-AU-POP
anual
Statistica energiei, gaze şi apă
Alimentarea cu apă, canalizarea, salubritate şi distribuţia energiei termice
AC
anual
Resursele energetice şi utilizarea acestora
E01
anual
Statistica construcţiilor şi investiţiilor
Autorizaţii de construire eliberate pentru clădiri
ACC
lunar
Construcţii de locuinţe
LOCTR
trimestrial
Locuinţe terminate
LOC1
anual
Modificări ale fondului de locuinţe
LOC2
anual
Statistica serviciilor
Străzile orăşeneşti
SO
anual
Cercetare-dezvoltare şi inovare
Activitatea de cercetare -dezvoltare din sectorul public/guvernamental
CD GOV
anual

6
Ce alte date statistice transmiteţi la DRS/DJS şi nu se regăsesc în lista de mai sus?
Programul Operaţional "Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013"
INOVAȚIE ÎN ADMINISTRAȚIE
SOLICITĂRI DE DATE STATISTICE

7
Vă rugăm să identificaţi, în lista de mai jos, indicatorii statistici care ar trebui să fie incluşi în setul de indicatori de care să dispuneţi în mod regulat, precizând, pe o scală de la 1 la 4 gradul în care consideraţi că ei vă sunt necesari pentru activitatea dumneavoastră:
în care 1 înseamnă "în foarte mică măsură" şi 4 "în foarte mare măsură"
 DOMENIUL STATISTIC
DENUMIRE INDICATOR
1
2
3
4
STATISTICA SOCIALĂ
Populaţia şi structura demografică
Populaţia stabilă la 1 iulie şi 1 ianuarie
Populaţia stabilă pe grupe cincinale de vârstă
Populaţia stabilă pe grupe mici de vârstă
Populaţia pe sexe şi grupe de vârstă
Populaţia stabilă la 1 iulie şi 1 ianuarie, la nivel de localitate
Mişcarea naturală a populaţiei
Născuţii-vii pe sexe
Rata natalităţii
Decedaţi pe sexe
Rata mortalităţii
Sporul natural al populaţiei
Mişcarea migratorie a populaţiei
Stabiliri de domiciliu
Plecări cu domiciliul
Emigranţi
Imigranţi
Forţa de muncă
Populaţia activă civilă
Populaţia ocupată civilă pe activităţi ale economiei naţionale la nivel de secţiune CAEN Rev.2
Populatia ocupată după nivel de instruire
Populaţia ocupată pe categorii de venituri
Populaţia ocupată după statutul profesional
Şomeri înregistraţi
Şomeri înregistraţi pe categorii de şomeri, sexe
Rata şomajului pe sexe
Salariaţi şi câştiguri salariale
Numărul mediu al salariaţilor pe activităţi ale economiei naţionale la nivel de secţiune CAEN Rev.2
Câştiguri salariale nominale medii brute şi nete (lunar, anual)
Nivel de trai
Rata sărăciei relative
Veniturile totale medii lunare
STATISTICA ECONOMICĂ
Preţuri
Indicii preţurilor de consum (IPC) - anual, lunar, diferite perioade
Rata inflaţiei (anual, lunar, diferite perioade
Preţurile medii de achiziţie ale principalelor produse agricole
Agricultură
Suprafaţa fondului funciar după modul de folosinţă
Producţia medie la hectar, la principalele culturi

8
Ce alţi indicatori consideraţi că v-ar fi necesari şi nu se regasesc în lista de mai sus?
Programul Operaţional "Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013"
INOVAȚIE ÎN ADMINISTRAȚIE

9
În general, cum apreciaţi gradul de accesibilitate la informaţiile/datele statistice necesare în desfăşurarea activităţii dumneavoastră?

vă rugăm să marcaţi în casetele de mai jos:

1.FOARTE ACCESIBILE    2.DESTUL DE ACCESIBILE    3.PUȚIN ACCESIBILE    4.FOARTE PUȚIN ACCESIBILE   

10
În general, consideraţi că diseminarea (difuzarea) datelor statistice oficiale este realizată în timp util?

vă rugăm să marcaţi pe o scală de la 1 la 4 gradul în care consideraţi că datele sunt difuzate în timp util, unde 1 înseamnă "în foarte mică măsură" şi 4 înseamnă "în foarte mare măsură"

1.ÎN FOARTE MICĂ MASURĂ    2.ÎN MICĂ MASURĂ    3.ÎN MARE MASURĂ    4.ÎN FOARTE MARE MASURĂ   

11
În general, cum consideraţi gradul de detaliere a indicatorilor statisticii oficiale?

vă rugăm să marcaţi pe o scală de la 1 la 4 gradul în care consideraţi că datele sunt detaliate în timp util, unde 1 înseamnă "în foarte mică măsură" şi 4 înseamnă "în foarte mare măsură"

1.ÎN FOARTE MICĂ MĂSURĂ    2.ÎN MICĂ MĂSURĂ    3.ÎN MARE MĂSURĂ    4.ÎN FOARTE MARE MĂSURĂ   

12
De regulă, pe care dintre următoarele surse de informare le consultaţi pentru a obţine datele statistice oficiale de care aveţi nevoie în activitatea dumneavoastră?

vă rugăm să marcaţi, pentru fiecare sursă de informare, pe o scală de la 1 la 4 gradul în care consultaţi respectiva sursă de informare, în care 1 înseamnă "în foarte mică măsură" şi 4 înseamnă
"în foarte mare măsură"
 SURSA DE INFORMARE
1
2
3
4
Comunicatele de presă publicate de INS
Pagina de internet a INS (www.insse.ro)
Pagina de internet a direcţiei teritoriale de statistică
Publicaţiile realizate de INS
Publicaţiile realizate de direcţia teritorială de statistică
Cereri adresate direcţiei teritoriale de statistică
Cereri adresate Institutului Naţional de Statistică
Pagina de internet EUROSTAT
Analize realizate de sectorul privat
Alte surse (vă rugăm specificaţi în căsuţa de mai jos):
13
În general, care este scopul pentru care folosiţi datele statistice oficiale?

vă rugăm să marcaţi pentru fiecare scop gradul în care folosiţi date statistice oficiale pe o scală de la 1 la 4, în care 1 înseamnă "în foarte mică măsură" şi 4 înseamnă "în foarte mare măsură"
 SCOPUL UTILIZĂRII DATELOR STATISTICE OFICIALE
1
2
3
4
Pentru analize curente în formularea deciziilor pe termen scurt
Pentru analiza tendinţelor în formularea deciziilor pe termen lung
Pentru previziuni în formularea strategiilor/programelor/politicilor de dezvoltare
Pentru evaluarea rezultatelor strategiilor/programelor/politicilor de dezvoltare
Pentru alte scopuri (vă rugăm să specificaţi în căsuţa de mai jos):
14
Instituţia dumneavoastră dispune de infrastructura de tehnologie informaţională şi de comunicaţii (TIC) necesară pentru prelucrarea datelor şi conectarea la World Wide Web?

vă rugăm să marcaţi pentru fiecare dintre elementele de mai jos
 INFRASTRUCTURĂ TIC
DA
NU
Calculatoare aflate în reţea
Conexiune la Internet
Informaţii suplimentare puteţi obţine de la Simona TOMA: simona.toma@insse.ro; tel.: 021 318 18 14